Ana Sayfa Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

Madde 1 – Aşağıda adları yazılı kurucular 1946 yılında merkezi İstanbul olmak üzere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği adı ile bir yardımlaşma derneği kurmuşlardır.

Madde 2 – Kurucular :
Baki Zorlu: T.C . Fatih Sofular Cad. No : 10
Hayrettin Giray: T.C. Marangoz  Aksaray Davutpaşa Tramvay Cad.  No.202
Ali Özüner: T.C. Serbest Sinanağa Fazilet Sok. No: 23
Muhittin Karasu: T.C. Mürettip Ankara Cad. No: 52
Muharrem Trak: T.C. Kunduracı Alemdar Yerebatan Cad. 45/1 Cağaloğlu

Madde 3 – Derneğin Amacı ve Amaca Yönelik Faaliyetleri

A) Derneğin Amacı

Anavatana yerleşmiş olan Batı Trakya’lılar ile halen Batı Trakya’da ve farklı ülkelerde yaşayan Türk Azınlığı bir bütün teşkil ederler.

a) Yasaların, uluslararası ve ikili  antlaşmaların Batı Trakya Türk Azınlığına tanıdığı tüm hakları yurt içinde ve yurtdışında savunmak.

b) Batı Trakya Türk Azınlığının Yunanistan devletince gasp edilen haklarının iadesi için çalışmak, uygulanan asimilasyon politikalarını uluslararası kuruluşlar ve Lozan Barış antlaşmasının imzacı devletleriyle, Batı Trakya Türk azınlığının garantörü Türkiye Cumhuriyeti ve diğer devletler nezdinde dile getirmek.

c) Batı Trakya Türk Azınlığının mevcudiyetini  Batı Trakya’da sürdürebilmesi, Lozan Barış antlaşmasının imzalanması esnasında Batı Trakya Türk Azınlığına ait toprak bütünlüğünün korunması ve kendi kaderlerini tayin edebilme hakkını sağlayabilmek için her türlü faaliyette bulunmak.

d) Atatürk ilke ve Devrimlerinin birleştirici gücünü Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığı arasında en kutsal görev olarak benimsetmek.

e) Batı Trakya’da Türk varlığını ve eserlerini yaşatmak, Türk eserlerinin korunması, restorasyonu ve yaşatılması için uluslararası kuruluşların ilgilerini , maddi ve manevi desteklerini sağlamak; yenilerini inşa etmek.

f) Türkiye’de veya Batı Trakya dışında yaşayan Batı Trakya’lıların sorunlarının çözümünü sağlamak için her türlü çalışmaları yapmak.

g) Türkiye’de veya Batı Trakya dışında yaşayan  Batı Trakya’lıların kendi kültürel değerlerinden ve sosyal yaşantılarından kopmamalarını sağlayacak çalışmaları yapmak.

Derneğin başlıca amaçlarıdır.

B) Derneğin Amacına Ulaşmak İçin Gerçekleştirebileceği Faaliyetler

a) Batı Trakya’da ve dışında kurulmuş bulunan Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili dernekler, Sivil Toplum Örgütleri ve diğer uluslararası kuruluşlarla (ilgili mercilerden izinleri alınmak kaydıyla) birlikte etkinlikler düzenlemek, gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıflarla, üniversitelerle, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, plâtformlar oluşturmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

b) Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz malları veya her ikisinden müteşekkil

Her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış ,vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma,kiralama yahut leasing suretiyle sahip olmağa ve kullanmaya, ,sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini tahsil ve sarfa,

c) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için;kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası açılıp işletilmesine (yasada gösterilen ilgili makamlardan izin almak kaydı   ile)

d) Sosyal yardım Faaliyetleri için; Çocuk bakım yuvası(Kreş ve gündüz bakım evi) Huzurevi, aşevi açılıp  işletilmesine ,(yasada gösterilen ilgili makamlardan izin almak kaydı ile)

e) Sportif faaliyetler için;  Spor sahası, spor salonu açılıp işletilmesine (yasada gösterilen ilgili makamlardan izin almak kaydı ile)

f) Dergi, yazılı eser, tanıtıcı broşür ve materiyaller yapılması ve basmaya.

h) Amacın gerçekleşmesine hizmet edecek fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere ayni ve nakti yardımlarda bulunmak

i) Sosyal ve kültürel amaçlı kurs ve organizasyonlara destek amaçlı, ayni ve nakti yardımlarda bulunmak.

j) Kültürel geziler, sanatsal konser ve etkinlikler, balo, yemekli toplantılar, dayanışma geceleri, resim ve sanat eserleri sergileri düzenlemek

k) Folklorik çalışmalar yapmak, gösteri ve sergiler düzenlemek.

l) Bağış, teberru ( gerekli izinler alınarak) amaçların gerçekleşmesi için yardımlar toplanması. Toplanan gelirlerin amaca tahsisi ve harcanması.

m) Batı Trakya Türk Azınlığı mensubu veya Batı Trakya’da Türk Kültürüne hizmet etmiş kişiler ile, dernek üyeleri ve öğrencilere sosyal amaçlı yardım ve burslar vermek.

n) Batı Trakya ile ilgili, kaynak ve bilgi içeren her türlü doküman, yayın ve materyalin temini, arşivlenmesi ve dağıtımını sağlayarak amaçların gerçekleşmesi için faaliyetlerde bulunmak.

Madde 4 – Dernek Üyeleri

A – Asil üyeler,
B – Fahri üyeler ‘den oluşur.

a) Asil Üyeler : 18 yaşını ikmal etmiş fiil ehliyetine sahip her Batı Trakya’lı ile etabli kökenli bir aile ferdinden anne veya baba tarafından soy bağı ile bağlantılı olanlarla aynı esaslar dahilinde Türkiye’de bulunan her Batı Trakya’lı Türk ve eşleri ile çocukları derneğe asil üye olabilir.

b) Fahri Üyeler : Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğine ve Batı Trakya davasına maddi manevi katkıları dokunan bütün vatandaşlar konumlarında yasal sakıncalar olmadığı müddetçe talepleri ve yönetim kurulunun olumlu karar vermesi halinde fahri üye olabilirler.

Madde 5 – Derneğe Üye Olabilme Koşulları

a) Derneğe asil üye olmak isteyenler dernek tüzüğünün hükümlerine uymak zorundadır. Bunun için dernekler yasasına göre dernekçe bastırılmış ve üyenin adı-soyadı, nüfus kayıtlarını sicillerini belirten üyelik formunu hakikatlere uygun şekilde doldurarak imzalanması gerekmektedir.

b) Doldurulan üyelik formu derneğin iki üyesi tarafından imzalanarak iki resim ile birlikte yönetim kuruluna verilir. Teslim anında başvuru formunun teslim edildiğine dair başvuru sahibine gelen evrak numarasını ve tarihi barındıran evrak alındı belgesi verilir.

c) Yönetim kurulu müracaatta bulunan kişinin üyelik talebini 30(Otuz) gün içinde ilk toplantısında karara bağlar.

d) Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğine üye olacaklardan 10 ( On  ) TL kayıt ücreti alınır.

e) Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen üye yıllık aidatını öder ve kaydı üye kayıt defterine işlenir.

f) Üyelik için genel merkez yönetimine müracaat halinde başvuru formu teslim alınıp, başvuru sahibine de bildirilerek istediği en yakın şubeye kaydı yapılmak üzere üyelik başvuru formu havale edilir. Ancak yakın bir şube tayin edilmemesi durumunda üyelik kaydı genel merkeze yapılır. Genel Merkezin üyelik kaydı için  havale ettiği kişinin  ilgili şube yönetimi hiçbir nedenle üyelik kaydının yapılmasını red edemez.

g) Halen genel merkez üyesi olan veya yeni üyelik başvurusunda bulunacak olanlar, ikametgahları itibarıyle ilgili şube sınırlarındaki üyeler ilgili şubeye genel merkez tarafından her zaman nakil edilebilir. Şube kayıttan kaçınamaz.

h) Bütün şubelerdeki kayıtlı üyelerin listeleri doğru bilgileri ile donanınmış halde her 6 ayda bir genel merkeze gönderilir. Genel merkez bu üyeleri numaralandırarak Ana kütüğe  kayıtlarını yapar.

i) Üyeliğe kabulü yönetim kurulunca reddedilen  veya üye olup da istifa edenler, üzerinden 1 yıl geçmedikçe yeniden başvuramazlar. Başvurularını da genel merkez dışında hiçbir şubeye yapamazlar. Bu kişilerin herhangi bir şekilde üye başvuru kabulü veya kaydı şubelerce yapılmış olsa dahi hiçbir hüküm ifade etmez.

j) Dernek üyeliğinden ihraç edilenler, ihracın kesinleşmesini takiben en az 10 yıl üzerinden geçmesi durumunda genel merkez yönetim kuruluna yeniden başvuruda bulunabilir.  Genel merkez yönetim kurulu, ihraç kararının kesinleşmesini takiben son 10 yıl içinde dernek aleyhine faaliyet göstermemiş olması, ihraç nedenlerinin ortadan kalkmış olması, kararı veren yöneticiler ve karara konu etkilenen üyelerle husumetin ortadan kalkmış olması kaydı ile yapılan araştırma sonrası ilk olağan genel kurul da başvuru sahibinin yeniden üyeliğe kabulünü genel merkez genel kurunun onayına sunabilir. Yeniden üyeliğe kabul önerisi sadece genel merkez yönetimince verilebilir.

k) Her asil üye yıllık 6 TL (Altı TL) aidat öder.  Üyelik kayıt ücreti ve üyelik yıllık aidatları genel merkez genel kurulunca günün şartlarına göre uyarlanır.

Madde 6 – Fahri Üyeler

Fahri üyelerden kaydiye ve üyelik aidatı alınmaz. Fahri üyeler arzuladıklarında derneğe teberruda bulunabilirler.

Madde 7 – Üyeliğin Sona Ermesi

a) Üyelikten istifa edenler ve yönetim kurulunun iki yazılı ihtarına rağmen üyelik aidatını ödememekte ısrar eden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulu kararı ile son verilir.

b) Ahlaken subut edenler, dernek içinde ve dışında Batı Trakyalıların ve dernek üyelerinin, birlik ve beraberliklerini bozacak nitelikte faaliyette bulunanlar, derneği alet ederek şahıslarına menfaat temin edenler, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir.

c) Şube yönetim kurulları üyelerle ilgili olarak ihtar veya kınama cezası verebilir. Üyelikten ihraç edemez.

d) Genel Merkez resen başlattığı işlemlerde üyeye 15 gün yazılı veya sözlü savunması için süre verir. 15 gün içinde yazılı savunmasını teslim etmeyen veya yazılı olarak sözlü savunma vereceğini bildirmeyen üye için disiplin kurulundan yazılı görüş istenir. Yazılı veya sözlü savunma sunan üyelerin bu savunmaları da eklenmek kaydı ile yazılı görüş istenir. Şubelerde ihracı gerektiren hallerde yönetim kurulu kararı, savunmalar, şube disiplin kurulu görüşü eklenerek genel merkez yönetim kuruluna gönderilir. Genel merkez ihtiyaç duyması durumunda yeniden ilgili üye, şube disiplin kurulu ve şube yönetiminden yazılı bilgi belge talebinde bulunur. İşlemlerin tamamlanması için bilgi ve belgelerle birlikte genel merkez disiplin kurulundan yazılı olarak görüşü istenir. Disiplin kurulunun görüşünü aldıktan sonra genel merkez yönetim kurulu ihraç kararını verebilir. Disiplin kurulu kararları bağlayıcı değildir.

e) Üyelikleri Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile sona eren üyeler, ilk olağan Genel Merkez Genel Kurulu ‘nda ihraç kararına, itiraz edebilirler. Bu durum karşısında gündemde bulunmamasına rağmen genel kurul divan başkanı müracaat sahibinin yazılı veya sözlü isteğini genel kurula sunar. Bunun üzerine görüşme açılır, yönetim kurulu ihraç kararı ve gerekçelerini genel kurula sunar, devamında en az biri lehte, biri aleyhte olmak üzere bu konuda iki kişiye söz verilir. Son olarak savunmasını yapmak üzere ihraç kararı verilen kişiye de söz verilerek dinlenir. Bu görüşmeden sonra genel kurul bu bilgiler ışığında kararını oylama ile verir. Genel kurul kararı nihai ve kesindir. İtiraz edilemez.  İhraç kararına ilk olağan genel kurulda itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşir ve üyenin hiçbir itiraz hakkı kalmaz.

f) Üyenin tüzüğün  7.maddenin “b” fıkrasındaki hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle genel merkez yönetim kurulu re’sen işlem yapabilir. Üyenin savunmasını ve genel merkez disiplin kuruluna görüşünü almak kaydı ile genel merkez yönetim kurulu ihtar, kınama ve  ihraç  kararı verebilir.

Madde 8 – Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi

a) Derneğin yurtiçi ve yurtdışı bütün faaliyetleri genel merkez yönetim kurulunca yürütülür. Genel merkez yönetim kurulu lüzum gördüğü il, ilçe veya diğer  ihtiyaç hasıl olan yerlerde genel kurul kararıyla şube ve lokal açabilir. İl ve ilçelerde genel kurul kararına gerek duyulmaksızın gerek görüldüğü takdirde genel merkez yönetim kurulu kararı ile temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri değiştirebilir, temsilciliği tamamen kapatabilir. Şubeler kendi bölgelerinde kendi üyelerine yönelik faaliyetlerini yapabilirler ve bu faaliyetlerini genel merkez yönetimine yazılı raporla 6 ayda bir bildirmek zorundadırlar. Şube ve lokaller, temsilcilikler dernek tüzüğünün üçüncü maddesine bağlı kalarak genel merkez yönetiminin denetimine tabii olarak görev ve faaliyetlerini sürdürürler.

b) Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında şubelerden herhangi biri genel merkez dışında faaliyet göstermeye çalışırsa ilgili şube yönetimi genel merkez yönetim kurulu tarafından uyarılır, ikinci uyarı nedeni görevden almayla sonuçlanır. Herhangi bir şube başkanı veya yönetimi derneğin adını ve simgelerini kullanarak derneği yasalar ve  antlaşmalar çerçevesinde zor durumda bırakacak faaliyette bulunursa o şube başkanı ve yönetimi uyarıya gerek kalmaksızın genel merkez yönetim kurulu tarafından görevden alınır. İlgili şube başkanı ve yönetim kuruluna gerekçeli karar yazılı tebliğ edilir. Genel merkez yönetim kurulu ilgili şube başkanlığına ve yönetimine ilgili şube üyeleri arasından geçici olarak görev yapmak üzere atama yapar. Şubenin olağan genel kuruluna 6 aydan az süre  bulunması durumunda olağan genel kurula kadar, daha fazla süre bulunması halinde,  geçici olarak atanan yönetim kurulu 3 ay içinde olağanüstü genel kurulu toplayarak seçimleri yeniler. Görevden alınan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için genel merkez yönetimince disiplin işlemi başlatılır ve disiplin kurulu görüşü istenir. Görevden alınma sonucu en az kınama ile sonuçlanır. İhracı gerektiren hallerde ayrıca ihraç işlemi uygulanır. Görevden alınanlar alındığı tarihten itibaren genel merkez ve şubelerde ikinci olağan genel kurullarına kadar yönetim kurulları için aday olamazlar.

Madde 9 – Genel Kurul

1 – Genel Kurula Katılma Esasları

a) Genel kurulu yapılacak olan şubede kayıtlı bulunan tüm ASİL üyeler genel kurulun yapılacağı tarihten en az 3 ay önce üyelik kaydı gerçekleşmiş ise oy kullanabilirler.

b) Şube genel kurullarına katılma hakkına sahip olan üyeler ve genel merkez üyeleri  genel merkez genel kuruluna katılma hakkına da sahiptirler.

c) Şubeler genel kurullara katılıp seçme-seçilme hakkına haiz üyelerinin listelerini genel merkeze şube genel kurulunun yapılmasından en az 15 gün öncesinde genel merkeze göndermek zorundadırlar.

d) Genel Merkez genel kurulu Mayıs ayı içerisinde üç yılda bir toplanır. Şubeler ise üç yılda bir 1 Ocak’tan itibaren Şubat ayı sonuna kadar genel kurullarını bitirmiş olacak şekilde genel kurullarını yaparlar.

2 – Olağan Genel Kurulun Toplanması

a) Genel merkez genel kurulunun toplanabilmesi ve kongrenin açılabilmesi için şube genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip üyelerden oluşan ve genel merkeze iletilen üye listelerindeki kayıtlı toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıya katılmış olması şarttır. İlk toplantıda ekseriyet sağlanamadığı takdirde genel kurul 7 gün sonrasına ertelenir. İkinci toplantıda ekseriyete bakılmaksızın toplanılır. Ancak katılan sayısı genel merkez zorunlu kurullarında görev alacak olan yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Aynı esaslar şube genel kurullarında da uygulanır.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Erteleme süresince eski yönetim görevine devam eder. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b) Genel kurulu yönetecek Divan başkanlığı ve yönetimi açık oyla seçilir.

c) Dernek yönetiminde görev alacak başkan, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri aksine alınan genel kurul kararı yok ise gizli oyla seçilir.

d) Genel merkez genel kurulunda genel başkan adayının tanzim ettiği liste genel başkan adayı, yönetim kurulu asil ve yedek üye adayları, denetim kurulu asil ve yedek adayları, disiplin kurulu asil ve yedek üyelerden oluşan matbu oy listeleri ile seçimler gerçekleştirilir. Yerel veya genel seçimlerde  aday olan genel başkan ve şube başkanları adaylık sürecinde devlet memurlarına uygulanan görevden ayrılma süreci ile görevinden çekilir. Aday oldukları göreve seçilmeleri durumunda görevleri sona erene kadar bir daha genel başkanlık ve şube başkanlığına aday olamazlar. Genel Başkan olağan kongrelerde üst üste en fazla iki defa aday olabilir.

e) Şube genel kurullarında da aynı esaslar uygulanır.

f) Matbu seçim listeleri üzerinde silinti ve değişiklik yapılamaz . Oylama liste usulü kabul görür,  yapılan değişiklikler ve silintiler hüküm içermez.

Madde 10 – Olağanüstü Genel Kurul

a) Yönetim kurulunun, denetim kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır.

b) Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması; Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 1(bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyelerinden seçeceği 3(üç) kişi ile 1(bir) ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

c) Genel başkanın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde genel merkez yönetim kurulu olağan genel kurula altı aydan az bir süre kalmış ise ikinci başkanın başkanlığında olağan genel kurula kadar, aksi taktirde en geç 3 ay içinde olağan üstü genel kurula gitmek zorundadır.

Madde 11 – Derneğin En Yetkili Organı Genel Merkez Genel Kuruludur.

Genel Kurul:

a) Tüzükte lüzum gördüğü tadil ve ilaveleri yapar. Tüzüğü onaylar.

b) Genel başkan, genel merkez yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurullarını seçer. Şubelerde ise şube başkanını, yönetim, denetim ve disiplin kurullarını asil ve yedeklerini  seçer.

c) Bu kurulların faaliyetlerini, hesaplarını kararlarını kontrol edip bütçelerini onaylar.

d) Derneğin feshine karar verebilir.

e) Genel merkez yönetim kurulunun tüzüğün 3.maddesinde yazılı amaçlar  doğrultusunda faaliyet gösteren dernek,  federasyon gibi kuruluşların oluşturulmasına katılma ve platform oluşturulmasına katılma yetkisi verebilir.

f) Derneğin federasyonlara, platformlara katılmasına karar verir ve  bu federasyonlarda delege olarak bulunacak kişileri seçer veya genel merkez yönetim kuruluna yetki verir.

Madde 12-Genel Kurulun Açılması ve Divan Teşkili

Genel kurula girişte hazirun listelerine üyeler imza atarak salona girerler. Bu imzalar aynı zamanda yoklama yerine geçer. İmzaların sayılması ile ekseriyetin sağlandığı anlaşılınca yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi genel kurulu açar. Divan teşekkülü için yapılan yazılı teklifleri oya sunar, açık oyla o günkü genel kurulu idare edecek olan divan başkanı ve diğer görevlilerin seçimini sağlar. Divan teşekkül ettikten sonra genel kurulun idaresini divan heyetine bırakır.

Madde 13 – Divan Kurulunun Görevleri

a) Divan, olağan genel kurula iştirak eden üyelere yönetim kurulu tarafından ilan edilen gündemi okur, gündemde değişiklik isteyen olup olmadığını sorar. Olağanüstü genel kurullar sabit gündemle toplanır, gündemde değişiklik önerilemez. Olağan genel kurullarda değişiklik talebi varsa önergeleri okur ve oya sunar. Teklifler kabul edilirse gündeme ilave ederek oluşan gündemi genel kurulun onayına sunar ve genel kurulun çalışmasını başlatır. Gündemde daha sonra değişiklik yapılamaz.

b) Divan, dernek organlarında görev alacak üyeleri kurula açıklar ve ayrı ayrı tanıtır.

c) Genel kurulca alınmış aksine bir karar yok ise seçimlerin gizli oy açık tasnif usulü ile yapılmasını sağlar.

d) Dernek mühürü ile mühürlü zarflarla kullanılmış oyların muteber olduğunu ilan eder.

e) Seçimler genel merkezde genel başkan adayı, yönetim kurulu asil ve yedekleri, denetim kurulu asil ve yedekleri, disiplin kurulu asil ve yedeklerinin yazılı bulunduğu matbu listeler -oy pusulası- ile yapılır. Aynı esaslar şube genel kurullarındaki seçimlerde de geçerlidir.

f) Seçim oy pusulalarına genel merkezde başta genel başkan adayı şubelerde başkan adayı, yönetim kurulu asil ve yedek adayları, denetim kurulu asil ve yedek adayları, disiplin kurulu asil ve yedek adayları sıra ile yazılır. Genel merkez aday  listesinde üye olunan federasyonlara seçilecek delegelerin asil ve yedek listesi yer alır.

g) Seçmen liste usulüne riayet etmek zorundadır.

h) Divan genel kurul zabıtlarını tutar onaylar ve ilan eder.

Madde 14 – Federasyon Delegelerinin Seçimi

a) Olağan genel kurulun yapıldığı tarihte, derneğin üyesi bulunduğu federasyonların genel kurullarında derneği federasyon delegesi olarak temsil etmek için üç yıl süre ile görev yapmak üzere genel merkez başkan adayı listesi eki ile birlikte oylanır. Genel başkanlığı kazanan listenin federasyon delege listesi de kazanmış sayılır. Genel başkan adayının listesinin dışında delege listesi verilemez. Seçildikleri yönetim kurulunun seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı almaları veya o sonucun doğması halinde delege listesi de yenilenir.

b) Olağan Genel kuruldan sonra üye olunan federasyonların delegeleri, ilk olağan genel kurula kadar derneği temsil etmek üzere  genel merkez yönetim kurulunca tespit edilecek üyelerden oluşur.

Madde 15 – Genel Merkez Yönetim Kurulu

A) Genel başkan, 10(on) asil üye, 10(on) yedek, 3(üç) denetim kurulu asil, 3(üç) yedek, 3(üç) disiplin kurulu üyesi asil ve 3(üç) yedek üyeden oluşur. Genel Merkez asil yönetimi en az 3 kadın üye ile temsil olunur.

B) Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Genel merkez yönetim kurulu tüzük hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile aşağıda yazılı faaliyetleri ve genel kurulun tevdi   ettiği  görevleri yaparlar.

a) Dernek adına (ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla) yardım toplama ve bağış(teberru) kabul etme.

b) Yıllık bütçeyi tanzim etmek.

c) Lüzumlu hallerde menkul ve gayri menkulleri kiralamak ve satın almak bina için arsa alıp üzerine lokal veya yurt yaptırmak, bu gayri menkulleri dernek adına tapuda tescil ettirmek. Dernek adına kayıtlı bulunan ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri kiraya vermek. Genel kuruldan izin almak kaydı ile gayrimenkulleri alır ve satar.

d) Kurulacak komisyonlara kültürel araştırmalar yaptırmak, paneller ve konferanslar tertip etmek.

e) Maddi durumunu iyi olmayan öğrencilere eğitim ve burs yardımında bulunmak.

f) Geziler, geceler, piknikler ve üyelerle kaynaşma ve dayanışmayı sağlayacak aktiviteler tertiplemek.

g) Eğlenceler ve sportif faaliyetler düzenlemek.

h) Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için dernek binasını tanzim etmek ve mali yardımda bulunacak müessese ve kişilerin desteğini sağlamak.

i) İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmak.

j) Yılda iki defadan az olmamak üzere genel merkez yönetiminin önceden tayin ve tespit edeceği yerlerde başkan ve yöneticileri ile genel merkez genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, eski dernek başkanlarının ve yöneticilerin katılacağı teşkilat toplantısı düzenlemek. Bu toplantıya basın mensupları, fikir adamları ve genel başkanın toplantıda bulunmasını lüzum gördüğü kişileri çağırabilir.

k) Yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurulların üyelere duyurulması için ilk toplantıdan en az 15 (On Beş) gün önceden bir gazete veya yazılı posta  veya derneğin resmi adresinden elektronik posta veya derneğin resmi web sayfası www.bttdd.org.tr adresindeki duyurusu ile toplantıya davet eder. Aynı ilanda birinci toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantının ne zaman hangi saatte ve yerde yapılacağı bulunacak şekilde toplantıya davet eder.

l) Derneğin bütün faaliyetleri genel merkez yönetim kurulunca yürütülür. Genel merkez yönetim kurulu lüzum gördüğü yerlerde şube ve lokal açabilir. Ancak şube ve lokaller tüzüğün 3.cü maddesine bağlı kalarak görev yaparken genel merkezin denetimine tabidir. Görev ve yetkileri dışına çıkan şube ve lokaller zorunlu hallerde genel merkez yönetim kurulu kararı ile geçici olarak ilk genel kurul kararına kadar kapatılabilirler kesin kararı genel kurul verir. İhtiyaç hissedilen il ve ilçelerde genel kurul kararına gerek duyulmaksızın gerek görüldüğü taktirde genel merkez yönetim kurulu kararı ile temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri değiştirebilir, temsilciliği tamamen kapatabilir.

m) Genel kurulca onaylı esaslar dahilin de dernek adına Dergi- Gazete ve her türlü tanıtıcı yayınlar çıkarır. Derneğin elektronik ortamda genel merkez, şube, ve temsilcilikler için tüm yayınları derneğin resmi sitesi www.bttdd.org.tr adresi üzerinden yapar. Dernek adına elektronik posta kullanımı aynı adres uzantısına sahip olmak zorundadır. Dernek adına haberleşmelerin tamamını bu adreslerden yapar. Genel merkez yönetim kurulunca ihtiyaç halinde yeni alan adı kullanımına karar verilebilir.

n) Derneğin tüm faaliyetlerini genel merkezde genel başkan ve yönetim kurulu, şubelerde şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yürütür. Ancak tüm şubelerin genel merkez yönetim kurulunun çizdiği prensipler ve çalışma programı doğrultusunda çalışma yapmaları mecburidir. Tüzüğün müsaade etmediği herhangi bir girişimde bulunmalarına izin verilmez. Genel merkez yönetim kurulu toplantılarına şube başkanı, başkan yardımcısı veya sekreteri gözlemci olarak katılabilir. Gerektiğinde fikirlerini ifade ederler. Fakat oylamaya katılamazlar. Aynı şekilde genel merkez başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de şubelerin yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Madde 16 – Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Genel merkez yönetim kurulunda genel başkan dışında, başkan vekili / 2.başkan, genel sekreter, teşkilat başkanı, sayman üye(veznedar), ve diğer genel başkan yardımcılarından oluşur. Genel başkan yardımcıları İhtiyaç doğan alanlarda kendilerine sorumluluk ve görev verilerek çalışmalarını yürütür.

a) Genel Başkan :Tüzük gereğince derneğin çalışmalarını planlar, toplantıları idare eder. Genel merkez yönetim kurulunda ve genel merkezle şubeler arasındaki koordineli çalışmayı planlar. Temsilciliklerin koordinasyonunu sağlar. Tüzel kişilik adına kurumu temsilen sözcülüğünü ve temsili üstlenir. Tüzüğün 3.cü maddesinde belirlenen gayelerin yerine gelmesi için çalışmalar düzenler.

b) Başkan Vekili / 2.Başkan : Derneğe ait, dergi ve diğer yayın organlarını yayına hazırlar, derneğin faaliyetlerini tanzim eder ve ihtiyaçlarını tespit eder. Kütüphane, tiyatro, müzik, konferans, şiir, edebiyat, folklor gibi faaliyetlerin kaynaklarını araştırır ve bütün bu çalışmaları planlar. Genel başkanın yokluğunda genel başkanın haiz olduğu yetkileri kullanır.

c) Genel Sekreter : Yönetim kurulu toplantı gündemini belirler. Bilumum evrakları ve muhaberatı düzenler ve idare eder. Karar defterini tanzim eder, yazışmaları yapar, derneği ilgilendiren konularda ulusal ve uluslar arası mevzuatı takip eder. Yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşların tertip ettikleri konferansları ve benzeri toplantıları, önemli anma günlerini tespit eder ve yönetim kuruluna sunar. Çalışma yazışmalarını düzenler, giden evrakları başkanla birlikte imza eder.

d) Teşkilat Başkanı: Genel merkez ve şube irtibatlarından sorumludur. Şubelerin dilek ve isteklerini dinler halledemediklerini yönetim kuruluna getirir. Kaynakları tespit eder ve teklifi yönetim kuruluna sunar.

e) Sayman Üye / Veznedar : Derneğin gelir-giderlerini tanzim eder. Dernek gelirlerinin toplanmasını sağlar, muhasebe defterlerini düzenler. Dernek makbuzlarını muhafaza eder, aidat ve teberru toplayacaklara zimmetle makbuz teslim eder. Demirbaşların korunmasını ve demirbaş defterine kaydını sağlar. Yıllık bilançoyu tanzim eder. Derneğin parasını dernek hesabına bankalara yatırır. Hesap vaziyetini yönetim kurulu toplantılarında açıklar.

f) Diğer Genel Başkan Yardımcıları / Yönetim Kurulu Üyeleri : İhtiyaç hissedilen alanlarda yönetim kurulu kararı ile görevlendirilir.

Yönetim kurulu derneğin faaliyetlerini yürütmesi aşamasında gerekli gördüğü kadar personel istihdam eder ve kendilerine yönetim kurulu kararı doğrultusunda tahsisat yapılır.

Madde 17 – Toplantı ve Kararlar

a) Yönetim kurulu toplantının günlerini tespit eder. Toplantıya katılmayan ve mazeret bildiren üye izinli sayılır. Yönetim kurulu toplantısında bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilir. Genel sekreter tarafından hazırlanmış olan yeni gündem oluşturulur, gündeme ilave edilecek olan hususlar tespit edilir. Oylanarak gündem karar defterine yazılır. Gündem maddeleri  tercih sırasına göre görüşülebilir. Gündem maddeleri ayrı ayrı karara bağlanarak karar defteri imza edilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi müstafi sayılır.

b) Yönetim kurulları üye tam sayısın salt çoğunluğu ile toplanır ve en az üye tam sayısın salt çoğunluğuyla karar alırlar. Toplantıları başkan bulunmadığı zaman başkan vekili / 2. Başkan yönetir.

Madde 18 – Temsil ve İlzam

a) Derneğin yazışmaları çift imza ile yapılır. Yazışmaları genel başkan ve genel sekreter imzalar.

b) Mali konularda derneği ilzam edecek her türlü işlemlerde genel başkan ve sayman üyesinin müşterek imzaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu yeni düzenleme de yapabilir.

Madde 19 –  Yönetim kurulu kararı olmadıkça sayman 500 (Beş Yüz) TL’den fazla harcamada bulunamaz. Bu miktar yönetim kurulu kararları ile güncelleştirilir. Yapılacak harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Madde 20 – Derneğin kasasında 5.000 TL’den fazla nakit bulundurulamaz.

Mevcut nakitler bankalara yatırılır. Bankalarda hesap açma, kapatma, para çekme, çek keşidesi işlemlerinde derneği temsil ve ilzama genel başkan ve saymanın müşterek imzaları veya bunlardan herhangi birisiyle birlikte yönetim kurulunca yetki verilecek yönetim kurulu üyesinin müştereken atacakları imza ile mümkün olabilecektir. Bankalar ve kambiyo işlemleri tarif edildiği şekliyle en az iki imza ile mümkündür.

Madde 21 – Sarf Evrakları

Harcamaların sarf evrakları yönetim kurulu üyelerince incelenir, başkan ve sayman üye tarafından imzalanır.

Madde 22 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 23 – Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

a) Üyeliğe kaydiye ücreti.

b) Yıllık üye aidatı

c) Yardımlar (gerekli mercilerden izin almak kaydı ile), bağışlar

d) Müsamere, balo, spor müsabakaları, geziler, çay ve yemek gelirleri, piyango  ve  tesis edilecek müessese gelirleri

Madde  24 – Şube Açma ve Kapatma

Genel Kurulun vereceği yetki ile şubeler ihtiyaca göre genel merkez yönetim kurulu kararı ile açılır. Şubelerin kapatılması kararını da genel merkez yönetim kurulunun teklifi ile genel merkez genel kurulu tarafından verir. Genel merkez yönetim kurulu üç kişilik geçici kurulu bir yazı ile şubenin açılacağı il veya ilçenin en büyük mülki amirine bildirilir. Bu bildirimden sonra geçici kurul;

a) Üye kayıtlarını yaparak 6 ay içinde genel kurulu toplar.

b) Genel kurulda şube başkanı, yönetim kurulu ve yedekleri, denetim kurulu ve yedekleri, disiplin kurulu ve yedekleri aksine bir genel kurul kararı yok ise gizli oyla seçilir. Tasnif genel kurul huzurunda açık yapılır.

c) Şubelerde kongreye iştirak eden, oy kullanan ve aynı zamanda seçilmek isteyen üyenin ilk toplantı tarihinden en az 3 ay önce üyeliğe kabul edilmiş olması şarttır. Şubeler hazirun listelerini genel kurullarından en az 15 gün önce  genel merkeze göndermek zorundadır.

d) Genel merkezin kongresine katılmak için şubede kayıtlı üyelerin geçerli kimliklerine göre üye listeleri tanzim edilir. Şubeler hazirun listelerini kendi genel kurullarından en az 15 gün önce genel merkeze göndermek zorundadır.

e) Kapatılan şubelerin tüm malvarlıkları genel merkeze aktarılır. Kapatılan şubelere kayıtlı bulunan üyelik kayıtları da genel merkez tarafından üyenin  istekleri doğrultusunda en yakın şubeye nakledilir.

Madde 25 – Şube Yönetim Kurulları

Şube yönetim kurulları bir başkan, altı asil, altı yedek, üç denetim asil, üç yedek, üç disiplin asil, üç yedek üyeden oluşan liste ile şeçilirler. Listelerle ilgili  genel merkez yönetim kurulunun oluşmasındaki esasları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Şube yönetim kurulunda başkan hariç altı üyenin görev bölümü başkan vekili / 2.başkan, sekreter, veznedar ve ihtiyaca göre görevlendirilecek başkan yardımcılarından oluşur. Şubelerde başkan yardımcılıklarının görev alanını genel merkez yönetim kurulu belirler ve tüm şubelerde aynı görev bölümü ihdas edilmek zorundadır.

Madde 26 – Şube Çalışmaları

Şube yönetim kurulları genel merkezle koordineli çalışırlar. Madde 3(üç)’teki çalışma koşulları içinde şube üye kayıtlarındaki değişiklikleri 6 ayda bir genel merkeze isim-soyadı adres içeren yazılı dökümler ile üye kayıt defteri ve formlarının bir kopyasını gönderir. Şubeler genel kurullarından sonra en geç 1 ay içinde tüm genel kurul evraklarını genel merkeze gönderir. Şubeler yıllık mali beyanlarını her yıl en geç 15 Nisan tarihine kadar genel merkeze iletmek zorundadır.

Madde 27 – Temsilcilik açılması ve Kapatılması

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel kurul kararına gerek duyulmaksızın genel merkez yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında (ilgili makamlardan izin almak kaydı ile) temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri değiştirebilir, temsilciliği tamamen kapatabilir. Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen  kişi veya kişiler tarafından genel merkez tarafından düzenlenen temsilci yetki belgesi ile birlikte o yerin mülki amirine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şube temsilcilik açamaz.

Madde 28 – Tutulacak Defterler

Genel merkez ve şubeler dernekler kanununda belirtilen defterleri usulüne uygun olarak tutmaya mecburdurlar.

Madde 29 – Genel Merkez ve Şube Denetim Kurulları Görev Yetkileri

Denetim kurulu üyeleri genel merkez ve şubelerde 3(üç) asil ve 3(üç) yedekten oluşur. Denetim kurulları genel kurullarda aksine bir genel kurul kararı yok ise gizli oyla seçilir. Genel merkez denetim kurulu üyeleri şube denetim kurulları ile birlikte çalışarak şubeleri denetler. Genel merkez denetim kurulu gerekli gördüğü hallerde veya genel merkez yönetim kurulu görevlendirmesi ile şube yönetim ve denetim kurullarının kayıtlarını ve faaliyetlerini denetler. Genel merkez yönetim kuruluna denetim sonucu raporunu sunar. Noksanlar için sözlü ve yazılı ikazda bulunurlar.

Denetim Kurulu Yetkileri;

Denetim kurulları yılda 3 defa yönetim kurullarının

a) Kararlarını,

b) Gelir-Giderlerini,

c) Yönetim kurullarının çalışmalarını denetler.

d) Denetleme kurulu üyeleri  6(altı) ayı geçmeyen süreler içerisinde yönetim kurulunun faaliyetlerini denetler ve iç denetim raporu hazırlar.

Denetim kurulları tespit ettikleri noksanlıkları düzeltilmek için yönetim kurullarına raporlarını sunar.

Madde 30 – Genel Kurulda Denetleme Raporları

Denetim kurulları genel kurullara hazırlamış oldukları raporları yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

Madde 31 – Disiplin Kurulu

Genel kurulda aksine bir karar yok ise gizli oyla 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üye olarak seçilirler. Üyelerin birbirleri ile olan anlaşmazlıkları, üyelerle yönetim kurulları arasında doğabilecek olumsuzluklara hakemlik eder. Tüzüğün 7.ci (yedinci) maddesindeki tevdi edilen görevleri yerine getirir.

Madde 32 – Danışma Kurulu Oluşturulması

Dernek faaliyetlerine daha çok üyenin katılımını sağlamak dernek faaliyetlerini daha rasyonel hale getirerek, daha geniş kitlelere ulaştırmak, her türlü görüş, düşünce ve bilgiden faydalanılarak daha çok beyin gücünü dernek çatısı altında toplayarak dernek yararına çalışma sağlamak için Danışma Kurulu oluşturulur. Çalışma prensipleri genel merkez yönetim kurulunca belirlenir ve yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Genel merkez yönetim kurulu bu kurula amaca yönelik hizmet için faydalı olabilecek kişileri tespit eder ve kurul toplantılarına davet eder. Derneğin çalışmalarında ihtisas konularına göre Danışma Kurulu bünyesinden veya dışarıdan davet edilecek kişilerden oluşturulacak devamlı çalışma sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile ihtisas grupları oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu uygun görmesi halinde Genel Başkan Danışmanı atayabilir. Çalışma prensiplerini yönetim kurulu tespit eder.

Madde  33 – Derneğin Feshinde Demirbaşlar ve Aktifler

Derneğin feshi veya kapanması durumunda bilumum demirbaş, eşya, menkul, gayrı menkuller borçların tasfiyesinden sonra Batı Trakya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına, Batı Trakya Eğitim Araştırma ve Cami Yaptırma Vakfına, Batı Trakya adı altında faaliyet gösteren Batı Trakya Spor Kulüplerine  eşit şekilde pay edilir.

Madde 34 – Tüzük Tadilat İsteği

Genel Merkez Yönetim Kurulu veya üye tam sayısının 2/3( üçte iki) teklifi ile Genel Kurula katılanların 2/3 (üçte iki) oy çokluğuyla yapılır.

Madde 35 – Tüzükte Düzenlenmemiş Hususlar

İş bu tüzükte düzenlenmemiş hususlarda Türk medeni kanunu hükümleri, dernekler kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici  Madde 1: Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği  genel merkezi ve şubeleri değişen tüzük hükümleri  tüzüğün kabulünü takiben yürürlüğe girecektir. Yönetim Kurulu görev süresini üç yıla çıkaran hüküm tüzük tadilinden sonraki ilk olağan genel kuruldan itibaren uygulanır.

(Son Tüzük Değişikliği: 28 Kasım 2015)
Yoruma Kapalı!