Ana Sayfa KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

BİLGİ FORMU VE MUVAFAKATNAME

Sayın İlgili, 

Derneğimize  gerçekleştirmiş olduğunuz burs başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz Burs Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir. 

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin(kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) derneğimiz tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

 Burs Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz; 

(1) Başvurmuş olduğunuz Burs veya eğitim programına   uygunluğunuzun tespiti, 

(2) Tarafınızla iletişim sağlanması,

 (3) Eğitim  birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş eğitim tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,

 (4) Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş eğitim tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,

 (5) Başvurunuz nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi, 

 (6) Uyruğunuz uyarınca Burs/Eğitiminizin sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması, 

 (7) İleride doğacak bursiyer/Eğitim personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması, 

Amacıyla işlenmektedir.

Derneğimiz verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Derneğimizin  hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket/Dernek kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir. 

Yanı sıra, gerekli olması halinde kişisel verileriniz 3. Kişi ve kuruluşlar  ile paylaşılması imkan dahilindedir. Derneğimize  aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı burs/ğitim başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Onayınız ile Derneğimiz  tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak Burs/Eğitim ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, derneğimize başvurunuz olumsuz sonuçlanırsa dahi, kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir. 

Burs/Eğitim başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile derneğimiz ile paylaştığınız bilgilerin burs/eğitim başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır. 

Bununla birlikte aşağıdaki muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce derneğimiz tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi 

İlgili bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

· Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve BTTDD Bursa Şubesi’ nin  kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiği mi,

 · Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı, · Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin Derneğin hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Dernek dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olmasını kabul ettiğimi, 

· Ayrıca BTTDD Bursa Şubesi  ile aile üyelerim, referanslarım, Derneği öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak rızalarını aldığımı aşağıyı imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yoruma Kapalı!